Chinese

韓庚 Hán Gēng - 狂草 Kuáng Cǎo

posted on 15 Aug 2012 22:34 by chrisk69 in Chinese directory Entertainment, Asian, Knowledge

齐秦 Qí Qín - 大约在冬季 Dàyuē Zài Dōngjì

posted on 10 Aug 2012 23:30 by chrisk69 in Chinese directory Entertainment, Asian, Knowledge